بازگشت

ماساژ آروماتراپی

نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ آروماتراپی

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ آروماتراپی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد از عهده کارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ آروماتراپی، به کارگیری اصطلاحات ماساژ آروماتراپی، مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی ، انجام آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار، آماده سازی مراجعه کننده و ماساژ کامل بدن با روغن و عصاره گیاهی برآید. و با استاندارد کاربر ماساژ در ارتباط است.

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فــردی اســت کــه بــا اســتفاده از حرکــات و مهــارت هــای دســتی و نیــز اســتفاده از روغــن و عصــاره گیــاهی کــه بــه طــور مــنظم و خــاص بــر روی بافــت هــای بــدن جهــت تــاثیر بــر سیســتم عصــبی مرکــزی، عضــلانی، پوســت، مفاصــل و گــردش خــون، حرکــاتی را انجــام مــی دهــد کــه بــه رفــع تــنش هــای عصــبی، گرفتگــی عضــلانی و رفــع خســتگی هــای جســمی و روحــی و افــزایش آرامــش و پوســتی شــاداب و عــاری از هــر گونــه مشــکل را بــه ارمغان می آورد.

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی):

Aromatherapy Massage

مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

کاربر ماساژ

شامل:

- تجزیه و تحلیل ماساژ آروماتراپی
- به کارگیری اصطلاحات ماساژ آروماتراپی
- مشاوره جهت انتخاب روغن و عصاره گیاهی
- آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم کار
- آماده سازی مراجعه کننده
- اجرای تکنیک های ماساژ آروماتراپی
- ماساژ آروماتراپی

همراه با ارائه گواهینامه بین المللی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

جهت اطلاع از شروع دوره های آموزشی با ما تماس بگیرید

 ساعت کاری آموزشگاه : شنبه تا پنج شنبه ساعت 8:00 صبح الی 18:00 بعدازظهر

تلفن تماس : 05136073561-05136079197

تلفن همراه : 09150080781

آدرس: مشهد ، بلوار فرامرز عباسی ، فرامرز عباسی 25 ، پلاک 1 ،واحد 1 و 4

www.Acapariz.com - https://t.me/Acapariz